top of page
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN C3K BOUWCHEMIE BVBA

 

Artikel 1. De overeenkomst


Onze offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins onze firma. Ze hebben een geldigheidsduur van 15 dagen. De biedingen zijn slechts voor zover alle bij de bestelling overhandigde documenten onder alle oogpunten (onder meer wat bewerking, hoedanigheid en afmeting der materialen betreft alsook hun aard) in overeenstemming zijn met deze die bij de prijsaanvraag werden afgeleverd. Enkel contracten ondertekend door een persoon die gemachtigd is onze firma te verbinden, binden ons. De klant daarentegen is verbonden vanaf het ogenblik dat hij getekend of gecontracteerd heeft met onze vertegenwoordigers of personeelsleden.

 

Artikel 2. Prijsbepaling


Elke officiële wijziging inzake lonen en prijzen die de kostprijs beïnvloedt, wettigt een herziening der voorwaarden van de overeenkomst, zelfs indien deze reeds in uitvoering is. Behoudens andersluidend beding dienen de prijzen verhoogd te worden met de fiscale lasten die steeds ten laste van de klant zijn.

 

Artikel 3. Intellectuele rechten


Alle tekeningen, bestekken, illustraties, overhandigd aan de klant, blijven ten alle tijde ons persoonlijk bezit, en het is de klant verboden zich hierover met derden in verbinding te stellen. Deze documenten verplichten ons niet, en hun aanwijzingen dienen als benaderend te worden beschouwd.

 

Artikel 4. Termijnen en werf-inrichting


Behalve in geval van een uitdrukkelijke, andersluidende geschreven overeenkomst zijn onze data “aanvang werk en/of levering" en "beëindiging werk en/of levering" verstrekt ten titel van inlichting. Dit betekent dat zo ze niet worden nageleefd, de klant het contract niet zal mogen opzeggen noch ons laten vervangen, noch van ons eender welke schadevergoeding eisen. Zelfs in geval van andersluidend beding heffen gevallen van heirkracht, zoals weersomstandigheden, sociale conflicten, ongeval, in gebreke blijven van onze leverancier en dergelijke, de overeengekomen termijnen op. Tenzij in geval van andersluidend beding, zal vertraging geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Elke keer dat de werken om gelijk welke reden, waarvoor ons geen fout kan verweten worden, worden stilgelegd, zullen de termijnen met vijftien dagen verlengd worden. Bij de aanvang der werken dient de werf in goede staat te verkeren en dient de mogelijkheid te bestaan, de goederen af te zetten in de nabijheid van de werf. De verloren gegane uren tijdens dewelke er niet kan gewerkt worden ingevolge inbreuk op deze bepalingen, zullen aangerekend worden.

 

Artikel 5. Uitvoering der werken


In het geval dat wij in de onmogelijkheid zijn het werk uit te voeren of verder uit te voeren, zullen de reeds betaalde voorschotten die niet overeenstemmen met reeds uitgevoerde werken, aan de klant worden terugbetaald. In dit geval is de klant niet gerechtigd enige schadevergoeding te eisen. De verwerking van de materialen en goederen wordt als een onherroepelijke goedkeuring ervan aanzien. De goederen reizen steeds op risico van de klant en behoudens andersluidende bepaling eveneens op kosten van de klant. Lastenkohieren of ander verplichtingen zijn slechts van toepassing voor zover deze ons tijdig werden meegedeeld en voor zover wij ze schriftelijk hebben erkend.

 

Artikel 6. Klachten en betalingsvoorwaarden


Geen enkele klacht tegen onze facturen zal nog aanvaard worden indien ze niet schriftelijk werd gedaan binnen de acht dagen volgend op hun verzending. Wij behouden ons het recht voor de werken of goederen te factureren naargelang de uitvoering of leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, tenzij afwijkende betalingstermijnen schriftelijk werden overeengekomen. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot algehele betaling is geschied. In geval de goederen onroerend zouden geworden zijn, geven zij bij prioriteit recht op de betaling ervan. Niet betaalde facturen of het saldo van niet betaalde facturen brengen vanaf hun vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 12 % per jaar op. Eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling zal ten titel van forfaitair schadebeding het op de vervaldag niet betaalde saldo verhoogd worden met 12 % met een minimum van 250 €.

 

Artikel 7. Stillegging en verbreking


Partijen verklaren zich akkoord dat onze firma bij niet betaling van een vervallen factuur het recht zal hebben de leveringen en/of werken stop te zetten tot betaling zal gebeurd zijn. Wij kunnen slechts schriftelijk aan dit recht verzaken. Alle kosten voortvloeiende uit de stillegging zijn ten laste van de koper en/of bouwheer. Wij behouden ons het recht voor een passende schadevergoeding te vragen. Wanneer de koper en/of bouwheer meer dan een maand in gebreke blijft, de nog verschuldigde bedragen te betalen, zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst als ontbonden te aanzien na een aangetekende ingebrekestelling. In dit geval zal een schadevergoeding van 30 % op de nog uit te voeren werken verschuldigd zijn ten titel van winstderving eventueel te verhogen met andere kosten van deze ontbinding.

 

Artikel 8. Waarborg

 

Er is slechts een waarborg als het handelt over eigen ontwerpen van C3K BOUWCHEMIE BVBA. De geleverde goederen en materialen worden gewaarborgd tegen constructiefouten en –gebreken, niet tegen slijtage en chemische invloeden. De waarborg en de duur ervan kan in geen geval verder reiken dan de waarborg en de duur ervan die door onze leverancier wordt toegekend. De klant heeft steeds de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de overeenkomst naar deze waarborg en duur te informeren. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen (naar onze eigen keuze) van de gebrekkige stukken en/of materialen. In geval van vervanging zijn de arbeidslonen niet in de waarborg inbegrepen. Bij elke aanpassing door de klant aan de goederen, vervalt onmiddellijk de volledige waarborg. Bij niet of niet volledige betaling van de goederen vervalt de waarborg. C3K BOUWCHEMIE BVBA kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen die zich zouden kunnen voordoen door het gebruik, rechtstreeks of onrechtstreeks van het door C3K BOUWCHEMIE BVBA geleverde materiaal, waarbij het personeel of het materiaal van de klant betrokken is. Alle vorderingen tot schadevergoedingen door de klant tegen de leverancier, zijn aangestelden en onderaannemers, eender op welke rechtsgrond, meer bepaald op basis van fout naar aanleiding van de onderhandelingen met betrekking tot de overeenkomst, op basis van laattijdigheid, op basis van onmogelijkheid van productie van de goederen, op basis van een inbreuk op een positieve contractbepaling en/of quasi-delictuele fout, ook tegenover de werknemers van de opdrachtgever, en alle aansprakelijkheid voor producten, worden uitgesloten, met uitzondering voor opzet, zware fout of grove nalatigheid. Uitgesloten is eveneens schadevergoeding wegens bedrijfsonderbreking. De schade ten gevolge van eventuele werkonderbreking kan evenmin ten laste van C3K BOUWCHEMIE BVBA  gelegd worden.

 

Artikel 9. Bevoegdheidclausule

 

Bij gebeurlijk geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent of het Vredegerecht van Gent bevoegd.

De Belgische wetgeving is van toepassing.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheidsbeperking

 

C3K BOUWCHEMIE BVBA verbindt er zich toe dat zij alle middelen zal inzetten die van een zorgvuldige en bekwame firma mogen worden verwacht om de opdracht tot een goed einde te brengen. De aansprakelijkheid van C3K BOUWCHEMIE BVBA is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die voor de opdracht werd overeengekomen of, bij gebreke aan overeenkomst omtrent de prijs, de waarde van het uit te voeren werk. C3K BOUWCHEMIE BVBA kan ervoor opteren om de door haar begane fouten te herstellen, in welk geval zij geen schadevergoeding is verschuldigd. In geen geval is C3K BOUWCHEMIE BVBA aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, hierin begrepen, doch niet beperkt tot, bedrijfsonderbrekingen, verlies van winst of omzet, verlies van voorziene besparingen, montage- en demontagekosten en vorderingen tegen de klant door derden. C3K BOUWCHEMIE BVBA sluit eveneens uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ingevolge schade aan goederen (roerend of onroerend) die de klant aan C3K BOUWCHEMIE BVBA ter beschikking stelt om hierop bewerkingen uit te voeren. De hoger omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ongeacht de juridische basis op grond waarvan de klant de aansprakelijkheidsvordering instelt.

bottom of page